Сторінка  - 1 -   - 2 - 

Комісія «Автомобілі». Віртуальна виставка

Комісією викладаються такі дисципліни: «Автомобілі». «Загальний курс транспорту», «Спеціалізований рухомий склад автомобілів», «Електрообладнання автомобілів», «Автомобільні двигуни», «Теорія і конструкція автомобілів». «Вступ до спеціальності», «Електротехніка і електроніка», «Основи автоматики та автоматичних систем», «Автоматичні засоби управління дорожнім рухом», Теорія автомобіля».

Дана виставка розрахована для ознайомлення викладачів, студентів та всіх бажаючих з книгами, які є в фонді бібліотеки і якими можна користуватися для вивчення предметів, використовувати в підготовці до практичних та лабораторних занять, при звітах під час проведення практик та при роботі з курсовими та дипломними проектами.

 

                   

Кисликов В.Ф., Лущик В.В.Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – 6-те вид. – К.: Либідь, 2006. -400 с.

Розглянуто загальну будову автомобіля, будову й принципи дії його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, електрообладнання, кузова), викладено порядок організації й виконання їх технічного обслуговування та ремонту.

                          

Михайловский Е.В., Серебряков К. Б. Устройство автомобиля. - М.: "Машиностроение", 1985. -352с.
Описаны устройство и работа механизмов, агрегатов и систем автомобилей, оригинальные механизмы и агрегаты некоторых моделей автомобилей, технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надежность автомобиля. В данном издании (4-е изд. 1981 г.) изложен материал, отражающий вопросы экономичности автомобиля, охраны окружающей среды, влияние конструкции автомобиля на безопасность движения..

 

Тур Е.Я. Устройство автомобиля -  Учебник для учащихся автотранспортных техникумов. -М.:Машиностроение, 1991. — 352 с. 
Описаны устройство, назначение и принципы работы механизмов, агрегатов и систем современных отечественных автомобилей, технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надежность автомобиля. Освещены вопросы влияния конструкции автомобиля на безопасность движения, экономичность автомобиля, охрана окружающей среды.

 

 

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. – Кн. 1. – К.: Арістей, 2007. – 544 с. 

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.
Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом "Транспортні технології" для спеціальностей "Транспортні системи", "Організація перевезень і управління на транспорті" різних спеціалізацій та спеціальності "Організація та регулювання дорожнього руху".

 

 

Дмитриченко М.Ф. та ін. Загальний курс транспорту: Підручник. - Львів,"Апріорі",2011. - 524с.

В підручнику наведена харектеристика наземних (автомобільного і залізничного), водних (річкового і морського), повітряного (авіаційного), підземного (трубопровідного), міського та приміського і технологічного видів транспорту, які здійснюють транспортування вантажів та пасажирів. В окремому розділі розглянуті питання транспортування електроенергії. належна уваго відведена організації транспортного процесу та формуванню транспортних тарифів. Розглядаються питання транспортно-експедиційної діяльності взаємодії окремих видів транспорту та впровадження логістичних технологій у транспортних системах.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу, який викладається у вищих навчальних закладах за напрямком підготовки "Транспортні технології".

 

Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. -К.: Каравела, 2009. - 402с

Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВS) електронним системам керування диференціалом коліс (ЕBS), системам з автоматичною коробкою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей системи електрообладнання автомобілів і тракторів.

 

 

Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Каравелла, 2006. - 296 с

Розглянуто будову, роботу й експлуатацію систем і окремих виробів електричного та електронного обладнання найпоширеніших моделей автомобілів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електричним та електронним схемам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, принципам побудови електронних систем автоматичного керування двигунів, керування трансмісією, системою гальм. Наведено рекомендації щодо виявлення та усунення можливих несправностей електрообладнання.

 

Ф. І. Абрамчук та ін. Автомобільні двигуни : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ф. І. Абрамчук, Ю. Ф. Гутаревич, К. Є. Долганов, І. І. Тимченко. - 2-ге вид. - К. : Арістей, 2005. - 476 с.

У підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів. Розглядаються переважно чотиритактні поршневі двигуни внутрішнього згоряння і стисло їх можливі конкуренти на автомобільному транспорті - двотактні поршневі, газотурбінні, роторні, двигуни із зовнішнім підведенням теплоти та інші.
Підручник призначений для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство". Він може використовуватися в процесі навчання студентами інших спеціальностей, зокрема "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", а також слухачами курсів підвищення кваліфікації та працівниками транспортних підприємств.

 

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей . - М.: Академия, 2003. — 496 с

Изложены основы авторемонтного производства и общие положения по организации ремонта автомобилей. Подробно рассмотрен технологический процесс капитального ремонта автомобилей и агрегатов. Приведены типовые технологические процессы ремонта деталей и узлов автомобилей. Даны основы проектирования авторемонтных предприятий.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

 

 

Сирота, В. І.   Основи конструкції, теорія : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2006. - 280 с.
У навчальному посібнику запропоновані теоретичні і методичні положення для вивчення основ конструкції та теорії експлуатаційних властивостей рухомого складу автомобільного транспорту. Наведений порівняльний аналіз конструкцій основних вузлів та систем сучасних автомобілів, розглянута методика розрахунків основних техніко-експлуатаційних властивостей рухомого складу, запропоновані методи визначення ефективності використання автомобілів і автопоїздів в типових умовах експлуатації.
Для студентів спеціальностей "Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин", "Автомобілі і автомобільне господарство", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту", "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".

 

Теория и конструкция автомобиля /Иларионов В. А., Морин М. М., Сергеев Н. М. и др. - М.:Машиностроение,1985. - 368с.

  Изложены основные положения теории автомобиля, описаны его механизмы, агрегаты и системы, главные эксплуатационные: свойства, методы расчетного и экспериментального определения их показателей.
Второе издание (1-е изд. 1979 г.) дополнено материалом по анализу и сравнительной оценке конструкций автомобиля, по специализированному подвижному составу, по тенденциям развития автомобилей в направлении обеспечения их долговечности, ремонтопригодности, экономичности, безопасности движения. 
Для студентов автотранспортных техникумов.

 

Автомобиль. Основы конструкции /Вишняков Н.Н. и др. - 2-е издание. М.: Машиностроение, 1986. - 304 с.

Описаны назначения, схемы, принципы действия, конструкции механизмов и системы автомобилей.
Второе издание (1-е издание 1976г) дополнено материалом по специализированному подвижному составу, автоматизации процессов управления, повышению безопасности движения.Содержание:
Предисловие
Общие сведения об автомобиле
Двигатель
Электрооборудование автомобиля
Трансмиссия
Колеса. Мосты. Подвеска
Рулевое управление
Тормозные системы
Несущая система. Кузов.
Специализированный подвижной состав
Список литературы
Предметный указатель

 

Строков А.П. та ін. Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових автомобілів, автобусів: Підручник: У 2 кн. — К.: Грамота, 2005.

Книга 1. Основи будови та експлуатації автопоїздів- 2005. -352с.

У підручнику (Книга І) розглянуто будову складових частин автопоїздів, їх роботу та технічне обслуговування. Аналізуються причини несправностей, що можуть виникнути при експлуатації автопоїздів і наводяться способи їх пошуку та усунення.
Для учнів професійно-технічних училищ, водіїв, автослюсарів.

 

Китаєв В.Є. Електротехніка з основами промислової електроніки: Навч. посібник -  К.: Вища шк. ,1980. - 236 с.

У навчальному посібнику викладені основні закони електротехніки; розглянуто будову електровимірювальних приладів, трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струму і пристроїв електроніки; наведено матеріали щодо двигунів і генераторів, польових транзисторів, транзисторних та тиристорних перетворювачів. Для учнів професійних навчально-виховних закладів. Зміст: постійний струм, кола постійного струму; хімічна дія електричного стуруму; магнетизм та електромагнетизм; змінний струм і кола змінного струму; електричні вимірювання, прилади; трансформатори; електричні машини змінного струму; електричні машини постійного струму; електронні прилади; напівпровідникові прилади; газорозрядні прилади та фотоелементи.

 

Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник - 2-е вид. / За ред. А.Г. Соскова. — К.: Каравела, 2007. — 384 с. Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених мережею та автономних перетворювачів; наведено методики розрахунку основних вузлів електронних пристроїв.Для студентів, які навчаються за напрямками «Електромеханіка» та «Електротехніка». Може бути корисним неспеціалістам у галузі електроніки для самоосвіти.

 

 Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: Підручник. К.:Каравела, 2007 – 296 с.
Підручник написано відповідно до програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні і нелінійні електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних машин.

 

Шегедин О. І, Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. -Навчальний посібник . -  Львів: Магнолія,2004,  - 167 с.

Викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, а також чотириполюсників. Основні теоретичні положення проілюстровано прикладами розв’язування типових задач. Описано лабораторні роботи та викладено методичні настанови до їх виконання. Наведено контрольні та екзаменаційні питання.
Метою навчального посібника є надання допомоги студентам дистанційної форми навчання електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів в їх самостійній роботі по вивченню дисциплін .Теоретичні основи електротехніки. та .Теорія електричних і магнітних кіл.. Навчальний посібник буде корисним для студентів заочної форми навчання під час виконання контрольних завдань, підготовки до екзаменів та виконання лабораторних робіт.

 

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1. /За редакцією Воробкевича А. Ю., Шегедина О. І. - : Навч. посібник , – 2004. – 223 с .

У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дис­цип­лі­ни “Теоретичні основи електротехніки”. Кож­ний розділ містить основні положення і спів­від­но­шення та приклади розв’язування типових за­дач. Для всіх задач наведені відповіді.
Збірник задач призначений для студентів електротехнічних та електромеханічних спе­ціаль­нос­тей вищих навчальних закладів.

 

 

Титаренко М.В., Електротехніка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 237 с.

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури. Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання

.

Попович М.Г. Теорія автоматичного керування: Підручник.- К.:Лебідь, 2007.- 656 с.

Викладено основи теорії лінійних і нелінійних безперервних і дискретних систем автоматичного керування, розглянуто загальні питання автоматизації, методи математичного описання, дослідження стійкості, поліпшення якості, корекції та синтезу систем. Висвітлено сучасні теоретичні питання чутливості, керованості та спостережуваності, оптимальні й адаптивні системи, випадкові процеси в системах. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

 

 

Кременец Ю.А., Печерский М.П. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 1981-279с.

В учебнике собраны и систематизированы материалы по средствам и методам управления дорожным движением, полученные на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта.

Приведены классификация и описание технических средств, условия их применения и перспективы развития, основы их монтажа и эксплуатации. Из­ложены инженерные основы управления движением. Приведены новейшие разработки в области технических средств, а также учтены последние изменения в нормативных документах, связанных с их производством и применением в различных условиях движения.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)» направления подготовки дипломированных специалистов «Организация и управление на транспорте».

 

 

Сторінка  - 1 -   - 2 -